Papež František o naději

Naděje je velice důležitá, protože naděje neklame. Optimismus klame, naděje nikoli! Naději potřebujeme.Nedopusťme, aby nás naděje opustila, vždyť s námi jde milující Bůh.

Inspirace k citátu

Optimismus nerovná se naděje. Optimismus není stálý, ale opravdová naděje je pevná za všech okolností. Naděje nás neopustí, protože je Bůh vždy s námi. Naděje nás neopustí, pokud neopustíme Boha. 

Papež František o naději

„Těšte, těšte můj národ" – praví váš Bůh. Bůh mluví k prorokům. Bůh Otec těší tím, že vzbuzuje těšitele, od kterých žádá, aby povzbuzovali Jeho lid.

Inspirace k citátu

Možná vždy nevnímám Boží útěchu přímo, ale často mi ji dává skrze bližní. Vidím Boží těšitele ve svém životě? Nezapomínej být pro druhé utěšitelem Božím i ty. 

Papež František o naději

Poušť je místem, ve kterém je těžké žít, ale právě tudy je možné se vrátit k Bohu, vrátit se k naději a úsměvu. Když se ocitneme v temnotě a nesnázích, nedostává se nám úsměv. Právě naděje nás však učí úsměvu, abychom našli cestu. Je to úsměv doufající v setkání s Bohem.

Inspirace k citátu

Těžkosti (poušť) nejsou jen náročným obdobím, ale především jistou cestou k Bohu, pokud je prožíváme v naději. Je těžké se usmívat, když se trápíme. Ale právě naděje vzklíčit takovému úsměvu, který rozlévá v duši i kolem nás pokoj.

Papež František o naději

Zeptám se: kdo je větší? Bůh nebo hřích? Bůh! A kdo nakonec zvítězí? Bůh nebo hřích? Bůh. On je schopen přemoci ten největší, nejhanebnější, nejstrašnější a nejhorší hřích. Jakou zbraní Bůh přemáhá hřích? Láskou! Takový je význam slov „Bůh kraluje“.

Inspirace k citátu

Kdo je silnější? Já nebo pokušení? Vždy zvítězím nad pokušením? S Bohem je to možné. S láskou je to možné. Tak proč se Boha ne vždy držím? Proč stále opravdově nemiluji? Nechme Boha kralovat v našem srdci láskou.

Papež František o naději

Naděje znamená pro křesťana jistotu, že je s Kristem na cestě k Otci, který nás očekává. Naděje nikdy není bez pohybu, vždycky je na cestě a umožňuje nám putovat. Jsme spaseni, když s nadějí putujeme tímto světem. Zde si každý z nás může položit otázku: jdu s nadějí anebo je můj vnitřní život bez pohnutí, uzavřený?

Inspirace k citátu

Pokud nás naděje nevede k aktivitě, tak něco není v pořádku. Tak to asi není pravá naděje. Prosme o skutečnou naději.

Papež František o naději

Abraham, i když neříkám, že ztratil trpělivost, ale stěžuje si Pánu. A přece, tato jeho stížnost je formou víry, je modlitbou. Abraham navzdory všemu dál věří v Boha a doufá, že se něco může stát.

Inspirace k citátu

Stěžovat si Pánu, pokud je formou víry a modlitby, není hřích. Ale dejme si pozor, abychom si nestěžovali na Pána.

Papež František o naději

Naděje umožňuje vstoupit do temnoty nejisté budoucnosti a kráčet ve světle. Naděje je krásná ctnost, dává nám sílu putovat životem. Je to však obtížná cesta.

Inspirace k citátu

Jdeme ke Světlu, k Bohu. Naděje je toto Boží světlo k cestě, i když jsme zrovna v temnotě. Naděje nečiní cestu snadnou ale možnou.

Papež František o naději

Kdo důvěřuje svým jistotám, zejména materiálním, neočekává spásu od Boha. Zapišme si to do paměti: naše jistoty nás nespasí; jedinou jistotou, která zachraňuje, je naděje tkvící v Bohu.

Inspirace k citátu

Materiální jistoty nejsou špatné, ale nehledejme v nich spásu. Hlídejme si, jestli nás materiální věci neodvádí od Božích věcí. A pokud ano, tak se jich raději vzdávejme, abychom neztratili Boha a jeho pravou naději.

Papež František o naději

Víra není jenom ticho, které akceptuje všechno bez otázek a odpovědí. Naděje není jistota, která tě zabezpečí před pochybnostmi a rozpaky. Nezřídka je naděje temnotou. Ale naděje tam je a vede tě vpřed.

Inspirace k citátu

Máš otázky a nedostává se ti od Boha odpovědí? Máš pochybnosti a sužují tě? Prožíváš temnotu? Pokud stále kráčíš vpřed k Bohu, vede tě a dává ti sílu naděje.

Papež František o naději

Abraham se tedy ve víře obrací k Bohu, aby mu pomohl dále doufat. Je zajímavé, že neprosí o syna, nýbrž o pomoc, aby mohl dále doufat. Modlí se, aby měl naději

Inspirace k citátu

Splněním našich tužeb nedosáhne naděje skutečného cíle. Víra se projevuje především tím, že prosíme o naději ne o dosaženích našich cílů.

Papež František o naději

Člověk, Boží obraz, si vytváří boha podle svého obrazu, a je to obraz, který je zároveň nepovedený: necítí, nejedná a především nemůže mluvit. My však nezřídka raději jdeme za idoly než za Pánem. Často se raději spokojíme s prchavou nadějí, kterou dává prolhaná modla, než s obrovskou a bezpečnou nadějí, kterou dává Pán.

Inspirace k citátu

Proč jdeme mnohdy raději za idoly než za Panem? Proč dáváme přednost bůžkům než Bohu? Proč je nám bližší prchavá naděje než než bezpečná naděje Boží? Možná proto, že máme radši to svoje jisté, i když krátkodobé, než pravou naději, která se nám zdá mnohdy tak nedosažitelná.

Papež František o naději

Právě pláčem matky se ještě dostává naděje dětem, jež budou znovu žít. Slzy zrodily naději. Je nesnadné to pochopit, ale je to pravda. Často v našem životě slzy rozsévají naději, jsou setbou naděje.

Inspirace k citátu

Kolik slz mnozí rodiče prolili v modlitbě za své děti. Pokud vyprošují a sejí naději, tak nejsou zbytečné, nejsou projevem zoufalství.

Papež František o naději

Jemnocit je nezbytný vzhledem k bolesti druhých. Aby bylo možné mluvit o naději k tomu, kdo zoufá, je třeba sdílet jeho zoufání. K setření slzy z tváře trpícího je zapotřebí plakat spolu s ním. Jedině tak mohou naše slova dostat skutečnou schopnost nabídnout trošku naděje, a nedokážu-li taková slova říci, je v bolestném pláči lepší mlčení, pohlazení, gesto beze slov.

Inspirace k citátu

Plakat s plačícími. To není výraz beznaděje ale nutný předpoklad k předání skutečné naděje. A že nevíš, co říct? Naději lze předat i beze slov. Ale jestli je tvé srdce netečné k utrpení druhého člověka, nepokoušej se o prázdné povzbuzování.

Papež František o naději

Kdo vkládá svou naději do idolů, bude stejný jako oni, tedy jako vyprázdněná zpodobnění, jež mají ruce, ale nehmatají, nohy, ale nechodí, ústa, ale nemohou mluvit. Potom nemáme co říci, stáváme se neschopnými pomáhat, měnit věci, usmát se, darovat a milovat.

Inspirace k citátu

Už tušíme, proč je tolik lidí chladných až nelidských. Protože se stávají pomalu tím, co vstřebávají. Láska k věcem nás činí věcnými, ale sobeckými. Vztah s Bohem nás činí božími, tedy bližními - blízkými lidem.

Papež František o naději

Instinktivní strach před smrtí vyjevuje, nakolik je potřebné doufat v Boha života. ... Příliš lehce opovrhujeme obrácením k Bohu ve svých potřebách, jako by šlo o nedokonalou modlitbu. Bůh však zná naši slabost, ví, že si na něj vzpomeneme, abychom prosili o pomoc, a s trpělivým otcovským úsměvem nám shovívavě odpovídá.

Inspirace k citátu

Myslíme si, že když prosíme často o naplnění svých potřeb, že je to nedokonalá modlitba? Že bychom měli prosit o něco důležitějšího? Jestli nás naše potřeby vrhají do náruče Boží, tak se nemůže jednat o špatnou modlitbu. Když se modlitba "Bože, potřebuji tyto věci" mění na "Bože, potřebuji Tě", tak se ve svých potřebách modlíme dobře.

Papež František o naději

Pod pohledem božího milosrdenství a ještě spíše ve světle velikonočního tajemství se smrt může stát „sestrou“, jak tomu bylo pro sv. Františka z Assisi. Pro každého člověka i nás všechny se může vyjevit jako překvapivá příležitost k poznání naděje a setkání s Pánem.

Inspirace k citátu

Brát smrt jako "sestru" není snadné. Ale kdo se to naučí, najde poklad pro svoji modlitbu naděje.

Papež František o naději

Doufat znamená naučit se žít v očekávání. Když si žena povšimne, že je těhotná, učí se den po dni žít v očekávání, že pohlédne do očí dítěti, které přijde. Z tohoto lidského očekávání se máme učit žít v očekávání, že uvidíme Pána a setkáme se s Pánem. Není to snadné, ale učíme se žít v očekávání.

Inspirace k citátu

Přítomným životem s Panem očekáváme život v Pánu. Naděje na učí tomuto životu v očekávání.

Papež František o naději

Když se mluví o naději, můžeme být nakloněni rozumět jí podle běžného chápání, tedy jako vztahu k něčemu krásnému, co si přejeme, ale co se může uskutečnit či nikoli. Mít naději znamená toužit po tomto uskutečnění. Říká se například: „Doufám, že zítra bude hezké počasí!“ Víme však, že na druhý den se počasí může pokazit. Křesťanská naděje není taková. Křesťanská naděje je očekávání něčeho, co již bylo uskutečněno; tedy jako dveře, které tam jsou, a já doufám, že k nim dojdu. Co mám dělat? Kráčet k těmto dveřím! Jsem si jist, že ke dveřím dojdu. Taková je křesťanská naděje, totiž mít jistotu, že jsem na cestě k něčemu, co existuje, a nikoli něčemu, o čem si přeji, aby existovalo. Toto je křesťanská naděje, totiž očekávání toho, co již bylo uskutečněno a jistě se pro každého z nás uskuteční.

Inspirace k citátu

Spása je jistota. Protože nám ji všem Ježíš získal svým křížem a vzkříšením. To jsou ty otevřené dveře. Jediná nejistota je to, jestli k těm dveřím přijdeme a tedy vstoupíme do slávy Boží. Ale právě křesťanská naděje tuto lidskou nejistotu překonává. Naděje nám pomáhá unést nejistotu naší křehkosti a dosáhnout jistoty naší spásy.

Papež František o naději

Důvěřovat Bohu znamená vstoupit do jeho úmyslů bez jakýchkoli nároků a zároveň přijmout skutečnost, že Boží záchrana a pomoc k nám mohou dospět jinak, než bychom očekávali. Prosíme Pána o život, zdraví, lásku a štěstí – to vše je správné, avšak za vědomí, že Bůh dokáže vyzískat život také ze smrti, že rovněž v bolesti lze zakusit pokoj a že i v samotě může spočívat vyrovnanost a v pláči blaženost. Nemůžeme Boha poučovat, co by měl dělat a čeho bychom měli zapotřebí. Ví to lépe než my a máme Mu důvěřovat, protože naše cesty nejsou Jeho cestami a Jeho smýšlení není naše.

Inspirace k citátu

Rádi Bohu ukazujeme cestu, kterou nás má vést a na ni žehnat. Ale naše vyznačené cesty nemusí být Jeho cestami. Když to víme, tak nás Boží cesty možná překvapí ale nikdy nezbaví naděje. Život, pokoj, vyrovnanost i blaženost lze zakoušet i na náročných cestách života. Ale jen s pravou nadějí.

Papež František o naději

Ten, kdo se uzavírá do svého blahobytu, nezná naději a doufá pouze ve svůj blahobyt, což není naděje, nýbrž relativní bezpečí. Naději nezná ten, kdo se uzavírá do vlastního uspokojení a kdo se vždycky domnívá, že je v pořádku… Naději mají naopak ti, kdo denně prožívají zkoušku, nejistotu i svá omezení.

Inspirace k citátu

Vždy budeme v pokušení schovávat se do relativního bezpečí vlastního blahobytu, zajištění a klidu. Pravá naděje není z nás ale z Boha. A projevuje se právě i ve chvíli zkoušek, nejistot a omezení, kdy naše jistoty slábnou.

Papež František o naději

Bez Ducha svatého neexistuje naděje. Proto nás apoštol Pavel vybízí, abychom neustále vzývali Ducha svatého. Není-li snadné věřit, pak je tím méně snadné doufat. Obtížnější je doufat než věřit; obtížnější. Přebývá-li však Duch svatý v našich srdcích, dá nám pochopit, že se nemáme obávat, Pán je blízko a stará se o nás.

Inspirace k citátu

Stále si musíme připomínat, že bez Božího Ducha jsou naše lidské schopnosti slabé a nedokáží zvládnout všechny výzvy a starosti naší víry, naděje i lásky. Vzývat Ducha svatého není slabost v našich slabostech, ale síla v našich slabostech.
Papež František o naději Chlubit se tím, co jsem nebo mám, prozrazuje kromě určité pýchy také nedostatek respektu vůči druhým, zvláště těm, kteří jsou ve srovnání s námi znevýhodněni. ... Jsme vybízeni chlubit se milostí, kterou jsme proniknuti v Ježíši Kristu skrze víru. Pavel nám chce vysvětlit, že naučíme-li se chápat každou věc ve světle Ducha svatého, zjistíme, že všechno je milost! Všechno je dar!   Inspirace k citátu Vidět vše ve světle víry nám pomáhá vnímat vše jako dar. Optiku zahleděnosti do sebe, která nás vede k tomu, abychom si věci přivlastňovali a pokládali je za své dílo, je třeba neustále měnit na optiku zaměření na Boha. Od sobecké krátkozrakosti je potřeba zaostřit na Boha, který je všude a ve všem.

Papež František o naději

Často jsme pokoušeni myslet si, že stvoření je náš majetek, vlastnictví, které můžeme libovolně sdírat, aniž bychom se za to museli komukoliv zodpovídat. Tvorstvo je podivuhodný dar, který do našich rukou vložil Bůh, abychom s Ním mohli navázat vztah a rozpoznat ve stvoření stopu Jeho plánu lásky, na jehož uskutečňování jsme všichni povoláni den po dni spolupracovat.

Inspirace k citátu

Ctnost zodpovědnosti sice nepatří mezi 4 kardinální (základní) ctnosti (moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost), ale je nesmírně důležitá, protože vytváří náš postoj k životu. Kdo je zodpovědný, bere život vážně. Kdo necítí zodpovědnost, tak ztrácí hranice svého jednání.

Papež František o naději

Je snadné říci: Bůh nás miluje. Všichni to říkáme. Ale zamyslete se trochu. Každý z nás je schopen říci, že si je jistý tím, že jej Bůh má rád? Není to tak snadné říci. Ale je to pravda. Je to dobré cvičení říkat si: Bůh mne miluje. To je kořen naší jistoty, kořen naděje.

Inspirace k citátu

Prožíváme různé pocity, ale pořád nás může držet jistota, že nás Bůh miluje. Opřeme se o pravdu, i když nás někdy obtěžují až sužují pochybnosti. Vždyť pochybnost činí nejistými nás, ale pravda zůstává stále pevná.

Papež František o naději

Rozbitím společenství s Bohem člověk ztrácí svou původní krásu a znetvořuje všechno, co má kolem sebe. Tam kde dříve všechno odkazovalo k Otci Stvořiteli a Jeho nekonečné lásce, nyní vnáší smutné a bezútěšné znamení lidské pýchy a nenasytnosti. Lidská pýcha vykořisťuje a ničí tvorstvo.

Inspirace k citátu

Opět vidíme, že vše závisí na vztahu člověka k Bohu. Když tento nejdůležitější vztah ztrácíme, nahrazují ho jiné vztahy, které ale často ubližují člověku samému, bližním kolem i celému stvoření. Denně se "připoutávejme" k Bohu.

Papež František o naději

Křesťan nežije mimo svět, umí rozpoznat ve svém životě a v tom, co jej obklopuje, znamení špatnosti, sobectví a hříchu. Je solidární s tím, kdo trpí, kdo pláče, kdo je odsouván stranou a kdo zakouší beznaděj… Křesťan se však zároveň naučil dívat se na to všechno očima Paschy, očima Zmrtvýchvstalého Krista. Ví tedy, že prožíváme čas očekávání, čas horoucí touhy, která přesahuje přítomnost, čas naplňování.

Inspirace k citátu

Naděje v nás probouzí očekávání, ale nezavírá nám oči před přítomností. Jen díky naději dokážeme vidět dál, i když nás zrovna tíží přítomnost.

Papež František o naději

Apoštol Pavel říká: „My »silní« jsme povinni snášet slabosti těch, kdo »silní« nejsou, a ne libovat si sami v sobě (v.1). Tento výraz „my »silní«“ by se mohl jevit domýšlivě, avšak v logice evangelia víme, že tomu tak není. Naopak, má zcela protikladný význam, protože naše síla nepochází od nás, nýbrž od Pána. Kdo ve svém životě zakouší věrnou Boží lásku a jeho útěchu je schopen, či dokonce má povinnost stát nablízku slabším bratrům a brát na sebe jejich slabost. Pokud žijeme v Pánově blízkosti, dostaneme potřebnou sílu k blízkosti nejslabším a nejpotřebnějším lidem, k jejich povzbuzení a dodání sil.

Inspirace k citátu

Kéž bychom dokázali rozlišit sílu od Pána od síly svého já. A kéž bychom sílu od Pána vždy používali i k útěše svých bližních. Možná to je základní rozlišující znamení síly od Pána a síly naší - ochota sloužit a utěšovat.

Papež František o naději

Prosme Pána o milost, abychom si jakožto praví Abrahamovi synové nadále zakládali netoliko na svých jistotách a svých schopnostech, nýbrž na naději, která pramení z Božího příslibu. Když Bůh dává slib, splní, co slíbil. Nikdy svoje slovo neporuší.

Inspirace k citátu

A jaký je ten Boží příslib? Pohodlný život bez problémů? Především je to veliká touha Boha každého z nás zachránit pro život věčný s Ním. A proto se můžeme spolehnout, že je s námi po všechny dny našeho života.

Papež František o naději

Jsme přesvědčeni, že Bůh nás má rád a že vše, co nám slíbil, je ochoten splnit? Někdo možná řekne: »Ale otče, kolik nás to bude stát?«. Je pouze jediná cena: otevřít srdce. Otevřete svá srdce a Boží síla vás povede vpřed, učiní divy a naučí vás, co je naděje. Toto je jediná cena: otevřít srdce víře a On učiní to zbývající.

Inspirace k citátu

Jediná cesta - otevřít srdce. Tušíme, že když otevřeme srdce Bohu, On ho dokáže naplnit svoji láskou a milostí. Přesto to často neděláme, protože bychom se tím pádem museli vzdát svých pozemských představ a rádoby jistot. Nezbývá než neustále prosit o tuto milost otevřeného srdce.

Papež František o naději

Abraham je nám otcem v naději, nikoli jen otcem ve víře. ... Pavel nám v tomto bodě pomáhá zaměřit se na těsné spojení mezi vírou a nadějí. Velká naděje má kořeny ve víře a právě proto je schopna překročit každou naději. Ano, nezakládá se totiž na našem slovu, nýbrž na Božím Slovu.

Inspirace k citátu

Pravá naděje na svůj původ v Bohu. Proto je logické, pokud ji máme zakusit, že se bez víry neobejde. Věříme Bohu a proto máme vždy naději.

Papež František o naději

Naše naděje není nějaký pojem, není to pocit, není to mobil, není to spousta majetku! Naší nadějí je Osoba, je to Pán Ježíš, jehož živou přítomnost rozpoznáváme v sobě a svých bratřích, protože Kristus vstal z mrtvých.

Inspirace k citátu

Kdy opravdově pochopíme, že naše naděje není o vyřešení našich situací a problémů, ale o setkání s Osobou - Ježíšem? Ano, setkání s ním je jiné než setkání s druhými lidmi, které vidíme a slyšíme. A přitom to bez lidí nejde, protože se s Ním setkáváme v nich, i v sobě.

Papež František o naději

Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Zeptá-li se někdo z vás: „Jak se rodí naděje?“ – z kříže. Pohleď na kříž, pohleď na Ukřižovaného Krista a dostane se ti odtamtud naděje, která už nezmizí a potrvá až do života věčného. A tato naděje vzklíčila právě silou lásky, protože láska, která „všemu věří, všecko vydrží“.

Inspirace k citátu

Kříž a utrpení je častá realita našeho života. Musíme spojit své utrpení s utrpením Krista a naplnit je stejnou láskou a pak se i pro nás stanou zdrojem naděje.

Papež František o naději

Ježíš proměnil náš hřích v odpuštění, naši smrt ve vzkříšení, náš strach v důvěru. Proto se tam na kříži zrodila a stále obrozuje naše naděje. Proto může Ježíš naši temnotu proměnit ve světlo, každou porážku ve vítězství a každé zklamání v naději. Každou, ano každou.

Inspirace k citátu

Ježíš přinesl spásu všem lidem. A Jeho cesta spásy skrze kříž a vzkříšení se stává i naší cestou, pokud jí jdeme spolu s Kristem.

Papež František o naději

Pravá láska zajisté vede skrze kříž, oběť, jako u Ježíše. Kříž je nezbytný přechod, ale nikoli cíl; je to přechod. Cílem je sláva, radost, spása. Třeba maminky: dávají život, trpí, ale potom se radují a jsou šťastné, protože přivedli na svět nový život. Láska rozdává radost, dává život a propůjčuje smysl dokonce i bolesti. Láska je motorem, který pohání vpřed naši naději.

Inspirace k citátu

Láska dává smysl i bolesti. Jestliže se nám nedaří přemýšlením dát smysl našemu utrpení, tak se snažme více milovat. Ne utrpení, ale to co se z toho utrpení vždy může dobrého a krásného zrodit.

Papež František o naději

Zmocnění se něčeho vždycky vede k žádosti po něčem dalším. Když něčeho dosáhnu pro sebe, hned chci něco většího, a tak pořád dál, nejsem nikdy spokojen. Taková žízeň je špatná! Čím více máš, tím více chceš. Kdo je chtivý, nikdy není sytý. ... Kdo však je ochotný a slouží, žije na způsob Boha a potom zvítězí, zachrání sebe i druhé a stane se semínkem naděje pro tento svět. Je přece krásné pomáhat druhým a sloužit jim. Unavuje nás to, ale takový je život, a srdce se plní radostí a nadějí. Toto je láska i naděje zároveň: sloužit i dávat.

Inspirace k citátu

Nechce se nám tomu věřit, že službou a dáváním skutečně činíme život bohatým? Copak ale nemáme zkušenost, že získáváním dalších a dalších věcí se stejně náš život nenaplní? Tak konečně zkusme jít tou cestou služby a dávání.

Papež František o naději

Když zvolíme Ježíšovu naději, pozvolna objevíme, že život vítězí cestou umírajícího semínka a pokornou láskou. Není jiné cesty, jak přemoci zlo a dát světu naději. Můžete mi říci: „Ale to je logika prohry!“ Zdá se, že je tomu tak, že jde o logiku prohry, protože kdo miluje, ztrácí moc. Pomysleli jste na to někdy? Kdo miluje, ztrácí moc, kdo dává, něco si odnímá, a milovat znamená dávat. Logika umírajícího zrnka či pokorné lásky je ve skutečnosti Boží cesta a jedině ta přináší plody.

Inspirace k citátu

Opět ta logika lidská a cesta Boží. Nám se zdá Ježíšova cesta jako prohra a ona to ve skutečnosti byla výhra. Chceme být mocní a proto pořád bereme, místo toho, abychom milovali a tedy dávali.

Papež František o naději

Nechejme se obestřít mysteriem Ježíše, který jako pšeničné zrno umírá a dává nám život. On je semenem naší naděje. Rozjímejme o Ukřižovaném, o zdroji naděje. Postupně pochopíme, že doufat s Ježíšem znamená učit se vidět již nyní rostlinu v semínku, Paschu v kříži, život ve smrti.

Inspirace k citátu

Učme se vidět život ve smrti. Ale to bez Ježíšovy školy nejde. To nejde bez námahy. Prosme o milost zůstat s Ježíšem i ve svých křížích našeho života.

Papež František o naději

I když jsme hříšníci – všichni jimi jsme – a třebaže naše dobrá předsevzetí zůstala na papíře anebo pohledem na svůj život zjistíme, že jsme nakupili spoustu nezdarů… Zrána o Velikonocích můžeme jednat stejně jako ti, o kterých mluví evangelium: jít ke Kristovu hrobu, dívat se na veliký odvalený kámen a přemýšlet o tom, že Bůh pro mne a pro nás všechny vytváří nečekanou budoucnost. Jít ke svému hrobu, který v sobě každý trošku máme, jít a vidět, že Bůh je schopen vstát z mrtvých i odtamtud.

Inspirace k citátu

Když klopýtneme a padneme, často dokážeme sami znovu vstát. Když ale padneme tak, jako bychom umřeli, tak vstát z mrtvých je ryze činem Božím. Když se nám zdá, že to nedokážeme my, neznamená to, že to nedokáže Bůh. A Bůh dělá zázraky s tím, kdo v něho skutečně doufá.

Papež František o naději

My lidé jsme obratní v rozbíjení vztahů a mostů. Bůh však nikoli. Když naše srdce ochladne, to Jeho nadále žhne. Náš Bůh nás neustále provází, i kdybychom na Něho nešťastnou náhodou zapomněli. Na předělu mezi nevírou a vírou je rozhodujícím objev, že nás miluje a provází náš Otec, který nás nikdy neopustil.

Inspirace k citátu

Víme, že dobré vztahy nás činí šťastnými a přesto je často rozbíjíme. Kéž bychom v sobě vždy nacházeli dostatek sil, abychom narušené vztahy znovu a znovu obnovovali. Možná naše srdce někdy nebo často ochladne, ale ať se vždy znovu rozhoří. A sílu k tomu máme čerpat v Ježíšově Srdci, které stále žhne - miluje.

Papež František o naději

Naděje napřimuje poutníka, říkávali předkové. Svatý věřící Boží lid je lidem, který je na nohou a kráčí zpříma v naději. Ať už jde kamkoli, ví, že Boží láska jej předchází.

Inspirace k citátu

Někdy se nám zdá, že nás život, situace, nezdary, emoce, atd. vláčí různými směry. Je povzbuzující vědět, že nás Bůh přesto stále provází a to nám umožní se znovu a znovu "napřímit".

Papež František o naději

Křesťanská naděje má totiž svůj kořen nikoli v přitažlivosti toho, co bude, nýbrž v jistotě toho, co nám přislíbil a uskutečnil Bůh v Ježíši Kristu. Jestliže nás ujišťuje, že nás nikdy neopustí, jestliže každé povolání začíná pokynem „následuj mne“ a ujištěním, že zůstane vždycky s námi, čeho se tedy obávat?

Inspirace k citátu

Možná z lidského pohledu slovo "naděje" v sobě obsahuje nejistotou - možná toho dosáhnu a možná ne. Ale z pohledu Boha je naděje jistota, kterou uskutečnil Ježíš Kristus. A to je zásadní a rozhodující pro naši naději.

Papež František o naději

Dokdy potrvá Boží péče o člověka? Dokdy o nás bude pečovat Pán Ježíš, jdoucí spolu s námi? Odpověď evangelia nezavdává podnět k pochybnostem: až do konce světa! Nebe i země pominou, lidské naděje se zhroutí, ale Boží Slovo je větší než všechno a nepomine.

Inspirace k citátu

Možná máme pochybnosti o Boží péči, ale Boží slovo pochybnost nemá. Když nás drtí naše pochybnosti, opřeme se o jistotu Božího slova. Vždyť co je pevnější? Naše malé já nebo nekonečný Bůh?

Papež František o naději

Nezapomínejte, že mezi nadějí a nasloucháním je vždycky velká spojitost a právě Maria je ženou, která naslouchá, přijímá život, jak se dává, tedy s jeho šťastnými dny, ale také s jeho tragédiemi, které bychom si nikdy nepřáli.

Inspirace k citátu

Často se zdá, že těžké chvíle v našem životě jakoby na nás "křičí" a my nejsme schopni vnímat nic jiného. A přitom je potřeba se učit naslouchat Božímu hlasu i uprostřed "hluku" našich těžkostí.

Papež František o naději

Nejsme sirotci, máme v nebi matku, která je svatou Matkou Boží. Učí nás totiž ctnosti čekání i tehdy, zdá-li se, že všechno postrádá smysl. Neustále důvěřuje mystériu Boha i tehdy, zdá-li se, že Bůh je vinou zla tohoto světa zahalován. Maria, Matka, kterou Ježíš daroval nám všem, kéž je nám oporou na cestě a stále promlouvá k našemu srdci: „Vstaň! Pohleď vpřed, pohleď k obzoru“, neboť Ona je Matkou naděje.

Inspirace k citátu

Ctnost čekání - možná jedna z nejtěžších ctností v životě. Dnešní doba nás nutí mít vše hned - teď a tady. Ale často nás Bůh formuje právě čekáním. Zdá-li se nám čekání na Boží řešení příliš dlouhé, vzývejme Matku Boží - Matku naděje.

Papež František o naději

Kolik zármutku, kolik nezdarů a ztroskotání se vyskytuje v životě každého člověka! V podstatě jsme všichni tak trochu jako oni dva emauzští učedníci. Kolikrát jsme v životě doufali, kolikrát jsme měli pocit, že jsme krok od štěstí, a potom jsme se zklamáni ocitli na dně. Ježíš však provází všechny malomyslné, kráčející se svěšenou hlavou. Chodí s nimi diskrétně a dokáže vracet naději.

Inspirace k citátu

Ježíšova přítomnost v našem zármutku je diskrétní ale skutečná a trvalá. A právě proto (možná) pomalu ale jistě vrací naději. Jen musíme své nezdary svěřovat Pánu.

Papež František o naději

Nikdy nejsme sami. Můžeme si být vzdálení, nevraživí, můžeme se pokládat i za bezbožníky. Avšak evangelium Ježíše Krista nám zjevuje, že Bůh bez nás být nemůže. On nikdy nebude Bohem bez člověka. To je obrovské tajemství! Bůh nemůže být Bohem bez člověka! A tato jistota je zdrojem naší naděje.

Inspirace k citátu

Často se zdůrazňuje, že člověk nemůže být bez Boha. Možná ale častým připomínáním naší závislosti (v dobrém slova smyslu) na Bohu zapomínáme na Boží touhu být s člověkem.

Papež František o naději

Ježíš pak opakuje před oběma učedníky kardinální gesto každé eucharistie: vezme chléb, požehná, láme a dává. Nevyjadřuje snad tato řada gest celý Ježíšův úděl? A není snad každá eucharistie také znamením toho, čím má být církev? Ježíš nás bere, žehná, „láme“ náš život – protože láska neexistuje bez oběti – podává druhým, nabízí druhým.

Inspirace k citátu

Krásná myšlenka přirovnat gesta eucharistie k Božímu konání v našem životě. Jsme v jeho rukou, neustále nám žehná, i když jsou přítomné zkoušky oběti a daruje nás druhým, abychom šířili Jeho Lásku.

Papež František o naději

Pravá naděje není nikdy laciná, vždycky vede skrze porážky. Kdo netrpí, asi naději ani nemá. Bůh si nelibuje v tom, aby byl milován jako nějaký vojevůdce, který svůj lid táhne k vítězství a přitom utápí v krvi svoje nepřátele. Náš Bůh je nepatrným světlem, které září za chladného a větrného dne, a třebaže se Jeho přítomnost na tomto světě zdá křehkou, je pevnější než skála.

Inspirace k citátu

Říká se: Co nic nestojí, za nic nestojí. I naděje v utrpení se rodí skrze utrpení. O to pevnější pak je, vždyť stojí na Bohu.

Papež František o naději

Nikdo z nás nemůže žít bez lásky. Ohavné je otroctví, do něhož bychom mohli upadnout, kdybychom měli za to, že lásku je třeba si zasloužit. Možná, že úzkost soudobého člověka se z velké míry odvozuje právě z domněnky, že nejsme-li dostatečně silní, přitažliví a krásní, nebude se o nás nikdo zajímat. Mnoho lidí se dnes chce zviditelnit jenom proto, aby zaplnilo vnitřní prázdnotu.

Inspirace k citátu

Toužíme po lásce. Možná někdy po ní toužíme až tak, že si ji chceme za každou cenu zasloužit. Vždy je v nás jakási prázdnota, která touží po naplnění láskou. Bohu díky, že ji vždy může naplnit.

Papež František o naději

Bůh miluje první. Bůh nás nemá rád proto, že v nás je nějaký důvod vzbuzující lásku. Bůh nás má rád, protože On sám je láska, a láska se ze své povahy dává a šíří.

Inspirace k citátu

Možná někdy lidé svoji lásku podmiňují našimi výkony, ale Boží láska je vždy nezištná. Takový je zkrátka Bůh.

Papež František o naději

Jaký je lék na proměnu srdce nešťastného člověka? Jaký lék změní srdce člověka, který není šťastný: především je třeba jej obejmout. Dát mu pocítit, že je chtěný, že je důležitý, a přestane být smutný. Láska volá lásku silněji nežli nenávist volá smrt.

Inspirace k citátu

Jak málo stačí ke štěstí. Láska volá lásku. Často se pachtíme po spoustě věcí a myslíme, že budeme šťastní. Ale věci nemohou milovat. Proto nás nemohou učinit opravdu šťastnými.

Papež František o naději

Inspirace k citátu


Papež František o naději

Věříme, že každý cit, každé přátelství, každé dobré přání, každá láska, dokonce i ty nejdrobnější a nejvíce přehlížené jednoho dne dojdou svého naplnění v Bohu: toto je síla, která nás pohání, abychom s nadšením přijímali svůj každodenní život. A to je naše naděje: žít ve světle Boha Otce, Spasitele Ježíše a Ducha svatého, který denodenně pohání vpřed na cestě života!

Inspirace k citátu

Každý den je naplněný spoustou drobných i větších skutků. Pokud budou dobré, zůstanou věčně.

Papež František o naději

Co znamená být křesťany? Znamená hledět ke světlu, pokračovat ve vyznávání víry ve světle, i když je svět obestírán nocí a temnotami. Křesťané nejsou zbaveni temnot, vnějších ani vnitřních. Ale nevěří v temnotu, nýbrž v záři dne. Nepodléhají noci, ale doufají v úsvit; nejsou poraženi smrtí, ale touží po vzkříšení; nepodvolují se zlu, protože důvěřují v nekonečné možnosti dobra.

Inspirace k citátu

I my jsme často obestíráni temnotou. Ale protože věříme ve světlo, máme naději, že si k nám světlo cestu najde. Stačí jen nezavírat oči viry před Bohem.

Papež František o naději

Čím více Ježíšova světla my křesťané máme, tím více je Ježíšova světla v životě církve a tím živější je církev! Život církve je světelná kontaminace!

Inspirace k citátu

A čím méně je v nás Ježíšova světla, tím více nás pohlcuje temnota. Sice i malé světélko je nadějí v temnotě, ale my bychom měli tento svět zaplavit světlem.

Papež František o naději

Kolik jen lidí setrvává také dnes v pomýleném životě, protože nenacházejí nikoho, kdo by byl ochoten se na ně dívat jiným způsobem, očima či lépe srdcem Boha, to znamená s nadějí. Naproti tomu Ježíš vidí možnost vzkříšení i v tom, kdo nakupil spoustu pomýlených rozhodnutí. Ježíš je vždycky tam, s otevřeným srdcem rozdává milosrdenství, které chová ve svém srdci, odpouští, objímá, chápe a sbližuje se. Takový je Ježíš!

Inspirace k citátu

Často je těžké dívat se na bližního Ježíšovýma očima a milovat ho milosrdnou láskou. Ale snažme se být takoví, jaký je Ježíš.

Papež František o naději

My, kteří jsme zvyklí zakoušet odpuštění hříchů možná příliš „lacině“, měli bychom si občas připomenout, kolik jsme stáli Boží lásku. Každý z nás stál dost: Ježíšův život. Dal by jej i jenom za jednoho z nás!

Inspirace k citátu

Svátost smíření je jednoduchý obřad, ale obsah je nesmírně bohatý a má původ v Ježíšově oběti za naše (ZA MÉ) hříchy.

Papež František o naději

Bůh je Tím, který nám již nyní umožňuje doufat, ba dokonce se „v naději radovat“ ( Řím 12,12). Radovat se nyní z naděje, a nikoli jen mít naději, že se budeme radovat. Znamená to dnes se radovat nad doufáním a nikoli doufat v radost. „Dokud dýchám, doufám“ – říká jedno lidové úsloví. A platí to i naopak: dokud trvá naděje, trvá život. Lidé potřebují naději, aby žili, a potřebují Ducha svatého, aby měli naději.

Inspirace k citátu

Pane, dej nám milost, abychom se již nyní radovali v naději a dosáhli radosti, v kterou doufáme.

Papež František o naději

List Židům přirovnává naději ke kotvě (srov. 6,18-19), a můžeme k tomu přidat obraz plachty. Kotva dává lodi jistotu a zabezpečení v mořském vlnobití, plachta jí však na vodě umožňuje pohyb a plavbu. Naděje je vskutku jako plachta, která zachycuje vanutí Ducha svatého a činí z něj hnací sílu, jež podle okolností žene loď na širé moře anebo ke břehu.

Inspirace k citátu

Naděje je jistota, že Bůh je věrný a hnací síla blížit se Bohu. Někdy nás Bůh zve, abychom se nebáli k němu vyjít do "neprobádaných vod budoucnosti" a někdy nás zve, abychom u něho našli "pevnou půdu pod nohama".

Papež František o naději

Prospěje nám přemýšlet o tom, že se Bůh nerozhodl vytvořit svoji církev z lidí, kteří nikdy nepochybili. Církev je lidem hříšníků, kteří zakusili Boží milosrdenství a odpuštění. Petr poznal více pravdy o sobě samém, když uslyšel kokrhání kohouta než ze všech svých velkodušných předsevzetí, která jej nadýmala a vyvolávala v něm dojem, že je nadřazen nad ostatní.

Inspirace k citátu

Církev je lidem hříšníků. Ale protože zakoušíme Boží milosrdenství je lidem svatým.

Papež František o naději

Dar Ducha svatého ať nám dá překypovat nadějí. Řeknu více: ať nám dá „plýtvat“ nadějí vůči těm nejpotřebnějším, chudým a těm, kteří jsou v nouzi.

Inspirace k citátu

Možná máme představu, že je potřeba šetřit nadějí, aby byla opravdová a nestala se lacinou. Ale je-li naděje opravdu z Ducha svatého, tak jí můžeme nejen překypovat, ale také "plýtvat".

Papež František o naději

Být křesťany znamená mít novou perspektivu: nadějeplný pohled. Někdo věří, že život dochází veškerého svého štěstí v mládí a v minulosti, a život, že je pozvolným chátráním. Jiní mají za to, že naše radosti jsou pouze podružné a přechodné a že je do života lidí vepsána nesmyslnost. Takoví si tváří v tvář pohromám říkají: Život nemá smysl. Naše cesta nemá smysl. My křeštané tomu nevěříme. Avšak věříme, že na lidském horizontu je slunce, které osvěcuje navždy. Věříme, že naše nejkrásnější dny mají teprve přijít. Jsme spíše lidmi jara než podzimu.

Inspirace k citátu

Prožili jsme něco krásného? Připomeňme si, že nejkrásnější dny mají teprve přijít. Prožili jsme něco těžkého? Připomeňme si, že nejkrásnější dny mají teprve přijít.

Papež František o naději

Křesťan ví, že Boží království, panování Jeho lásky roste jako obrovské pšeničné pole, třebaže je na něm také koukol. Vždycky jsou problémy, řeči, války a nemoci. Jsou problémy, ale klasy rostou, a nakonec bude zlo vymýceno. Budoucnost nám nepatří, ale víme, že Ježíš Kristus je největší milostí života, Božím objetím, jež nás očekává na konci, ale již nyní nás cestou provází a těší.

Inspirace k citátu

Boží království je mezi námi a nic na tom nemění ani to, že je ve světě koukol, který ale není překážkou pro pravou naději.

Papež František o naději

Nedávejme za pravdu rozčarovaným a sklíčeným lidem, nedopřávejme sluchu těm, kdo zhášejí hned u zrodu veškeré nadšení, když říkají, že žádný podnik nestojí za celoživotní oběť; nenaslouchejme „starým“ srdcím, která dusí mladickou euforii. Jděme ke starcům, jejichž oči září nadějí! Pěstujme zdravé utopie: Bůh chce, abychom byli schopni snít jako On a spolu s Ním, putovat a dobře si cestou všímat reality. Snít o jiném světě. A když sen pohasne, začněme snít znovu a s nadějí čerpejme v paměti počátků, oněch doutnajících uhlíků, které – po životě možná ne zcela dobrém – přikrývá popel našeho prvního setkání s Ježíšem.

Inspirace k citátu

Může se stát, že někdy budeme postaveni do role rádce, pak si dávejme pozor, abychom nepřestali být hlasateli pravé naděje.

Papež František o naději

Jak objevit svoje povolání v tomto světě? Mnoha způsoby, avšak prvním indikátorem je radost ze setkání s Ježíšem. Manželství, zasvěcený život – každé pravé povolání – začíná setkáním s Ježíšem, který nám dává radost a novou naději.

Inspirace k citátu

Na začátku poslání našeho života musí být nutně radostné setkání s Kristem. Ale pak je důležité nejen si toto prvotní setkání připomínat, ale také ho znovu a znovu zakoušet.

Papež František o naději

Vždyť, co je to za mládí, je –li spokojené a neklade si otázku po smyslu? Mladí, kteří nic nehledají, nejsou mladí, jsou v penzi a předčasně zestárli. Je smutné vidět penzionovanou mládež…

Inspirace k citátu

Nejen mladí mohou předčasně zestárnout. Klást si otázky po smyslu života musí být součástí každého věku. A ještě důležitější je hledat odpovědi u Ježíše.

Papež František o naději

Nepodléhej noci: pamatuj, že primární nepřítel, jehož je třeba podrobit, není mimo tebe, je uvnitř. Nedávej tedy prostor trpkým a temným myšlenkám. Tento svět je prvním zázrakem, který Bůh učinil a vložil do našich rukou milost nových divů.

Inspirace k citátu

Nehledejme nepřátele v druhých lidech, ale ani se nezalekněme nepřítele v nás samotných, jehož zbraně jsou na prvním místě temné myšlenky. Všímejme si Božích zázraků a to spolehlivě přemáhá špatné myšlenky.

Papež František o naději

Víra a naděje jdou pospolu. Věř v existenci pravd vyšších a krásnějších. Důvěřuj v Boha Stvořitele, v Ducha svatého, který všechno přivádí k dobru, do náruče Krista, který očekává každého člověka na konci jeho života; věř, On tě očekává. Svět kráčí díky mnoha lidem, kteří razili cesty, stavěli mosty, snili a věřili, třebaže kolem sebe slyšeli posměšná slova.

Inspirace k citátu

Připomínejme si tento životní elán, který dává znovu a znovu Bůh, i když jsme ho často vlastní vinou ztratili.

Papež František o naději

Vytvářej pokoj mezi lidmi a nenaslouchej hlasu, který rozsévá nenávist a rozdělení. Nenaslouchej takovým hlasům. Lidské bytosti, jakkoli se od sebe liší, byly stvořeny, aby žily spolu. Uprostřed neshod měj strpení; jednoho dne zjistíš, že každý je nositelem zlomku pravdy.

Inspirace k citátu

Často nás okolnosti tlačí rozmnožovat zlo. Nenechme se k tomu dotlačit, ale spíše to odmítejme šířením pokoje.

Papež František o naději

Kdekoli jsi, tvoř! Jsi-li na dně, povstaň! Nezůstávej padlým, vstaň, nech si pomoci, abys stanul na nohou. Sedíš-li, dej se na cestu! Ochromuje-li tě nuda, vyžeň ji dobrými skutky! Cítíš-li se prázdným či demoralizovaným, pros Ducha svatého, aby tvou nicotu znovu naplnil.

Inspirace k citátu

Je tolik podob smutku a beznaděje. Ale na každou takovou situaci je odpověď naděje.

Papež František o naději

Nemyslete si, že boj sváděný tady na zemi, je zcela zbytečný. Na konci života nás neočekává ztroskotání: tepe v nás semínko absolutna. Bůh neklame, zasadil do našich srdcí naději, kterou nechce deptat frustracemi. Všechno se rodí, aby vykvetlo ve věčném jaru. Také Bůh nás stvořil, abychom vykvetli. Připomínám si tady onen dialog, ve kterém dub pravil mandloni: Pověz mi o Bohu. A mandloň vykvetla.

Inspirace k citátu

I my můžeme znovu a znovu vykvést, i když jsme tolikrát ztratili životní energii a milost Boží. Bůh znovu a znovu nabízí svého Ducha tomu, kdo o něj stojí.

Papež František o naději

Měj rád lidi. Měj je rád jednoho po druhém. Respektuj cestu všech, přímou či krkolomnou, vždyť každý má k vyprávění svůj příběh. I každý z nás má svůj vlastní příběh. Každé dítě, které se rodí, je příslibem života, který opět ukazuje, že je silnější než smrt.

Inspirace k citátu

Každý nový život je začátek nového a jedinečného příběhu, který si zaslouží respekt a především lásku.

Papež František o naději

Každá láska, která vzniká, je proměňující mocí, která prahne po štěstí. Ježíš nám dal světlo, které září v temnotách: braň jej a chraň. Toto jediné světlo je největším bohatstvím, které bylo svěřeno tvému životu.

Inspirace k citátu

Často je láska tou jedinou proměňující silou, která může změnit neřešitelné situace.

Papež František o naději

A především sni! Neměj strach snít. Sni! Sni o světě, který ještě není vidět, ale jistě nadejde. Naděje nás vede, abychom věřili v existenci stvoření, které sahá až ke svému definitivnímu naplnění, až bude Bůh všechno ve všem.

Inspirace k citátu

Naděje je snění, když bdíme. Jen takové snění není iluzí a útěkem od přítomnosti.

Papež František o naději

Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsi nadřazen nikomu. I kdybys zůstal jediným, kdo věří v pravdu, nevyhýbej se přítomnosti lidí. I kdybys žil v mlčení poustevny, nos v srdci utrpení každého tvora. Buď křesťanem a v modlitbě všechno odevzdávej Bohu.

Inspirace k citátu

I když jsme služebníci pravdy, tak se nesmíme nadřazovat nad ostatní. Často jsme povoláni k tomu, abychom druhého nesli ve svém srdci, když odmítá vedení pravdou.

Papež František o naději

Ve křtu byl tvůj život již pohroužen do tajemství Trojice a ty patříš Ježíši. A kdyby tě jednoho dne zachvátil děs anebo sis myslel, že zlo je příliš velké, aby bylo možné mu čelit, pomysli jednoduše na to, že Ježíš žije v tobě. A On si chce skrze tebe svojí mírností podrobit všechny nepřátele člověka: hřích, nenávist, zločin, násilí, všechny naše nepřátele.

Inspirace k citátu

Zlo je někdy sebevětší, nepřítel je mnohdy sebesilnější. A já jsem opravdu často malý a slabý. Ale je tu Ježíš, který vždy zvítězí. Stačí se postavit na jeho stranu.

Papež František o naději

Každý den pros Boha o dar odvahy. Pamatuj, že Ježíš přemohl strach kvůli nám. On přemohl strach! Náš nejproradnější nepřítel nezmůže nic proti víře. A když na tebe uprostřed životních těžkostí dolehne strach, vzpomeň si, že nežiješ jenom pro sebe.

Inspirace k citátu

Kvůli komu já překonám strach? Vždy se najde někdo, kvůli kterému strach překonat mám.

Papež František o naději

Buď odpovědný za tento svět a život každého člověka. Pomysli, že každá nespravedlnost páchaná na chudákovi, je otevřená rána a umenšuje tvoji vlastní důstojnost. Život nekončí s tebou a na tento svět přijdou další pokolení, která vystřídají to naše a ještě mnohá jiná.

Inspirace k citátu

Jsme jedineční, ale nejsme jediní. Jsme důležití, ale další generace budou stejně důležití.

Papež František o naději

A pěstuj ideály. Žij pro něco, co převyšuje člověka. A kdyby tě jednoho dne tyto ideály měly žádat, abys draze zaplatil, nikdy je nepřestaň nést ve svém srdci. Věrnost dosáhne všeho.

Inspirace k citátu

Ideál není jen vysoká laťka v našem životě, ale je třeba se o ideál i starat, abychom ho neztratili.

Papež František o naději

Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než pochybit. A tato pochybení se ti nemají stát vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys v budoucnu pochybil znovu, neboj se a povstaň! Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel.

Inspirace k citátu

Chybovat je lidské. Ale nemusíme zůstávat ve svých chybách, protože Ježíš přišel uzdravovat. Nenechme se uzavřít do vězení našich slabostí, ale dovolme Bohu znovu a znovu dělat zázrak uzdravení - odpuštění.

Papež František o naději

Zachvátí-li tě hořkost, pevně věř ve všechny lidi, kteří ještě pracují pro dobro: v jejich pokoře je zárodek nového světa. Stýkej se s lidmi, kteří opatrují srdce jako srdce dítěte. Uč se z údivu, pěstuj úžas. Žij, miluj, sni, věř. A s milostí Boží nikdy nezoufej.

Inspirace k citátu

Jsou chvíle, kdy tolik potřebujeme povzbuzení. Kéž by i dnešní slova papeže povzbudila každého z nás.

Papež František o naději

Ježíš nechce svědky, kteří umějí pouze opakovat nazpaměť naučené formulace. Chce svědky: lidi, kteří šíří naději svojí přívětivostí, úsměvem a láskou. Především láskou, protože moc vzkříšení uschopňuje křesťany milovat i tehdy, kdy se zdá, že láska ztratila svoje důvody.

Inspirace k citátu

Možná je někdy snadnější mluvit o Kristu než projevovat skutky lásky. Ale budeme skutečnými svědky vzkříšeného Krista, jen pokud o něm budeme svědčit především svým životem.

Papež František o naději

Pokud by evangelia končila Ježíšovým pohřbem, zařadil by se příběh tohoto proroka mezi ostatní hrdinské osobnosti obětující svůj život nějakému ideálu. Evangelium by tak bylo povznášející a útěšnou knihou, avšak nikoli zvěstí naděje. Evangelia však nekončí Velkým pátkem, jdou dál; a právě toto další pokračování proměňuje naše životy.

Inspirace k citátu

Ne ideály, ne povznášející myšlenky, ale Kristovo vzkříšení skutečně promění naše životy.

Papež František o naději

Pokud by evangelia končila Ježíšovým pohřbem, zařadil by se příběh tohoto proroka mezi ostatní hrdinské osobnosti obětující svůj život nějakému ideálu. Evangelium by tak bylo povznášející a útěšnou knihou, avšak nikoli zvěstí naděje. Evangelia však nekončí Velkým pátkem, jdou dál; a právě toto další pokračování proměňuje naše životy.

Inspirace k citátu

Ne ideály, ne povznášející myšlenky, ale Kristovo vzkříšení skutečně promění naše životy.

Papež František o naději

Když je nebe zcela zatažené, je požehnáním ten, kdo umí mluvit o slunci. Takový je pravý křesťan, nehořekuje a nerozhořčuje se, nýbrž je silou Zmrtvýchvstání přesvědčen, že žádné zlo není nekonečné, žádná noc není bez konce, žádný člověk není definitivně pochybený a každá nenávist je překonatelná láskou.

Inspirace k citátu

Všichni to dobře víme, že i když je zataženo, slunce nad mraky září. Ale přesto nám slunce chybí. Když se zatáhnou mraky našeho života, jsme vděční za každého, kdo nám pomáhá uvědomovat si blízkost Boha.

Papež František o naději

Ve Zmrtvýchvstalém Kristu můžeme doufat stále. Muži a ženy, kteří mají „proč“ žít, vydrží v časech zkázy více než druzí. Komu stojí po boku Kristus, opravdu se ničeho nebojí!

Inspirace k citátu

Nemusím mít strach, protože je se mnou Kristus. A obavy snadněji překonám díky síle Vzkříšení.

Papež František o naději

Inspirace k citátu


Papež František o naději

Křesťan ví, že také v jednotvárnosti stále stejně míjejících dnů se skrývá tajemství milosti. Jsou lidé, ze kterých se vytrvalostí jejich lásky stávají jakési studny, zavlažující poušť. Nic se neděje nadarmo a žádná situace, do které se křesťan noří, nedokáže bezezbytku vzdorovat lásce.

Inspirace k citátu

Je to zřejmě jedno z největších umění života - v jednotvárnosti stejně míjejících dnů zakoušet milost. A vytrvalost v lásce proměňuje jakoukoli náročnou situaci našeho života.

Papež František o naději

Všechno bude spaseno. Všechno. Budeme trpět, přijdou chvíle vyvolávající hněv a pobouření, ale blaživá a mocná vzpomínka na Krista vyžene pokušení myslet si, že tento život je omyl.

Inspirace k citátu

Náš život není omyl. Možná si ho komplikujeme. Možná je těžký kvůli vnějším okolnostem. Ale náš život je spasen.

Papež František o naději

Častokrát jsem slyšel staré lidi říkat, že život přešel jako vánek. Takto smrt obnažuje náš život. Ukazuje nám, že naše projevy hrdosti, hněvu a nenávisti jsou marností, čirou marností. S politováním zjišťujeme, že jsme nemilovali dost a nehledali to, co bylo podstatné. A naopak, vidíme to opravdu dobré, co jsme zaseli.

Inspirace k citátu

Možná se i sebedelší život jeví krátký, ale vždyť síla života se neměří především časem. Usilujme o to, abychom svůj život stále znovu a znovu, stále více a více naplňovali dobrem.

Papež František o naději

Pokaždé, když nějaký člověk při posledním zpytování svědomí svého života objeví, že jeho deficit značně převyšuje jeho dobré skutky, nemá klesat na mysli, nýbrž svěřit se Božímu milosrdenství. To nám dodá naději a otevře naše srdce!

Inspirace k citátu

Svůj deficit dobra zakoušíme při každé svátosti smíření. Ale Boží odpuštění nám dává novou naději, že budoucnost můžeme opět naplňovat dobrem a láskou.

Papež František o naději

Bůh je Otec a doposledka čeká na náš návrat. Marnotratnému synovi, který začne vyznávat svoji vinu, zavře otec objetím ústa (srov. Lk 15,20). Toto je Bůh a takto nás má rád!

Inspirace k citátu

Toto je Bůh a takto nás má rád! Věříš tomu? 🙂